Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

לקבלת הצעה ומידע נוסף

השאירו פרטים

  ביטוח אחריות נושאי משרה ודירקטורים

  לידרים מתמחה בביטוח אחריותם של נושאי המשרה המכהנים בחברות ציבוריות הנסחרות בישראל ובחו"ל, בחברות פרטיות, בקרנות גידור וקרנות הון סיכון וכן בתאגידים במגזר השלישי, לרבות התמחות בנושאי שיפוי ופטור וליווי בתהליך אישורים במוסדות המוסמכים בחברה כנדרש על פי חוק. הביטוח מעניק הגנה לנושאי המשרה מפני תביעות בהן מיוחסת להם אחריות אישית, המוגשות על ידי צדדים שלישיים בגין מעשים שנעשו שלא כדין במסגרת תפקידם כנושאי משרה בחברה, וכן מפני חקירות על ידי רשות מוסמכת, הליכים רגולטורים, פליליים והליכי אכיפה מנהלית.

  בשנים האחרונות קיים גידול משמעותי במספר התביעות, לרבות תביעות ייצוגיות ותביעות נגזרות, המוגשות נגד חברות ישראליות ונושאי המשרה בהן וכן ניכרת מגמה של הגברת האחריות האישית המוטלת על נושאי משרה ודירקטורים, המתבטאת בסכומים הנפסקים על ידי בתי המשפט והסכומים בהם נסגרות פשרות. במקביל קיים גידול בעלויות ניהול התביעות הללו, לצד מגמה של עידוד משקיעים לעשות שימוש בתביעות ככלי לאכיפת חובותיהם של נושאי המשרה וכללי ממשל תאגידי.

  כל אלה גרמו לכך שביטוח אחריות נושאי משרה הפך לחיוני במיוחד. הביטוח מתאים לנושאי משרה בחברות נסחרות בבורסה, אך האווירה המשפטית והלכי הרוח האמורים משפיעים על נחיצותו גם בחברות פרטיות לרבות חברות הזנק, קרנות, עמותות וגופים אחרים.

  על רקע חידושי חקיקה שוטפים, ביניהם חוק התחרות הכלכלית (או בשמו הקודם "חוק ההגבלים העסקיים"), חוק חדלות פרעון ושיקום כלכלי, ומציאות משפטית מורכבת של הסדרי חוב, שינויי מבנה, עסקאות מיזוגים ורכישות, נוצרות סוגיות חדשות שדורשות טיפול עדכני בנושא מנגנוני הגנה לדירקטורים ונושאי המשרה ופוליסת הביטוח בראשן.

  עסקאות בולטות בהן הייתה מעורבת לידרים כוללות את ליווי רכישת תנובה על ידי ענקית המזון הסינית 'ברייטפוד';  ליווי של קרן Private equity גלובלית בגין השקעותיה ופעילותה בארץ; ליווי תהליכי מיזוגים ושינויי מבנה של חברות בתחום האנרגיה בעקבות החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, תשע"ד-2013; עריכת הסדרי ביטוח נאותים של חברות נדל"ן ציבוריות על רקע הסדרי חוב; ייעוץ בתביעות ענק של תאגידים פיננסיים; יעוץ לבורסה לני"ע, שיכון ובינוי, קבוצת פז, קבוצת דלק, פרטנר, מכבי שרותי בריאות ומאות לקוחות אחרים; טיפול בעשרות רבות של תביעות בכל שנה לרבות תביעות SEC ותביעות ני"ע אחרות.

   

  לידרים המתמחים בנושא:

  בקי כהן, עודד חיימוב, דיויד גורדון, רן אליעז, קרן שטינברג, רן ורנר, אלדד נוי, אורן ורבר, מור מנקדי, עטרה ברגמן עצמון, מירה בנצי'ק

  תחומי התמחות נוספים

  לכל תחומי התמחות
  מיתוג וקידום באינטרנט מיתוג וקידום באינטרנט