Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

לקבלת הצעה ומידע נוסף

השאירו פרטים

  ביטוח להנפקות – POSI – Public Offering of Securities Insurance

  אחד התחומים הבולטים בהם לידרים פועלת הינו תחום הביטוח לפעילויות בשוק ההון של חברות אשר בוחרות לצאת לתהליך הנפקת ניירות ערך לציבור בישראל או בעולם.

  בשנים האחרונות, ליווינו את רוב רובן של ההנפקות שנערכו בבורסה בתל אביב וכן הנפקות רבות של חברות ישראליות בבורסות שונות בעולם כולל ב- NASDAQ, LSE וכו'. לדוגמא, בשנת 2018 ליוותה לידרים 80% מתוך סה"כ ההנפקות שבוצעו בבורסה לניירות ערך בתל אביב באותה שנה.

  הצעת ניירות ערך לציבור עשויה ליצור חשיפות משמעותיות מאוד לתביעות מצד משקיעים וצדדים שלישיים אחרים, לרבות חשיפה מוגברת מצד הגורמים הרגולטורים הרלבנטיים, בין היתר לחקירות ולהליכי אכיפה מנהליים. בשנים האחרונות, קיים שיעור הולך וגדל של תביעות, לרבות תביעות ייצוגיות ותביעות נגזרות, נגד חברות ישראליות ונושאי המשרה שלהן בגין אירועים הקשורים בהנפקה לציבור של ניירות הערך של החברה (בעיקר בעילת "פרט מטעה בתשקיף"), לצד מגמה של עידוד משקיעים לעשות שימוש בתביעות ככלי לאכיפת חובותיהם של נושאי המשרה וכללי ממשל תאגידי.

  מוצר הביטוח החשוב ביותר לתחום ההנפקות שנועד להעניק הגנה מיטבית הן לנושאי המשרה והדירקטורים באופן אישי והן לחברה המנפיקה, הינו מוצר ביטוח ייעודי הנקרא POSI (Public Offering of Securities Insurance). מדובר במוצר ביטוח חד פעמי הנרכש מראש לתקופת ביטוח של 7 שנים מיום ההנפקה ומספק כיסוי מיטבי לתביעות ניירות ערך הקשורות בתשקיף ההנפקה או בתהליך ההנפקה לציבור לרבות בקשר עם שלב ה- Road Show בגין אחריותם של גורמים המעורבים בהנפקה.

  בין היתר, הפוליסה מיועדת לגדר את הסיכון ולספוג את החשיפות העיקריות הנובעות מההנפקה על מנת שהנכס החשוב ביותר של נושאי המשרה בחברה – הפוליסה המכסה את אחריותם בגין הפעילות השוטפת של החברה – לא יפגע במקרה של תביעה שעילתה בתשקיף.

  במסגרת פוליסה זו, יוענק כיסוי בגין תביעות כאמור, הן לאחריות המנפיקה והן לעובדים, לנושאי המשרה ולדירקטורים. בנוסף, ניתן לכלול במסגרת פוליסה זו כיסוי גם להתחייבות המנפיקה לשפות את חתמי ויועצי ההנפקה בקשר עם הפרטים שצוינו בתשקיף, לאחריותו של בעל השליטה במנפיקה (בכובעו כבעל שליטה ולאו דווקא כנושא משרה) ולאחריותם של בעלי המניות המוכרים ניירות ערך של החברה במסגרת ההנפקה.

  יתרון נוסף בעריכת פוליסה זו הינו מהפן המסחרי. בהסתכלות לטווח הארוך, עלות עריכת פוליסה נפרדת להנפקה ולתשקיף לתקופת ביטוח של 7 שנים שמגדרת את הסיכון בנפרד, לצד פוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה שוטפת שנתית ללא כיסוי להנפקה ולתשקיף, תהיה נמוכה יותר לעומת עלות של עריכת פוליסה שוטפת שנתית שתכסה גם את התשקיף וההנפקה ותחודש מדי שנה.

  חברה הבוחרת לצאת לתהליך של הנפקת ניירות ערך לציבור חייבת לשקול במכלול השיקולים המעורבים בתהליך זה את החשיפות והסיכונים המהותיים הכרוכים בכך. חשוב לזכור כי ניתן לגדר בהצלחה רבה חלק גדול מהסיכון על ידי עריכת פוליסת ה- POSI.

  עסקאות בולטות בהן טיפלה לידרים כוללות את הנפקת הבורסה לניירות ערך, הנפקת תמר פטרוליום, גיוס אג"ח של עמידר, הנפקת ישראכרט, הנפקת אלטשולר שחם גמל ועוד שורה ארוכה של הנפקות וגיוסים של חברות בגדלים שונים, כולל החברות והתאגידים הגדולים בישראל.

   

  לידרים המתמחים בנושא:

  בקי כהן, מור מנקדי, רן אליעז, עודד חיימוב, אורן ורבר, אלדד נוי, קרן שטיינברג

  תחומי התמחות נוספים

  לכל תחומי התמחות
  מיתוג וקידום באינטרנט מיתוג וקידום באינטרנט