Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

לקבלת הצעה ומידע נוסף

השאירו פרטים

  ביטוח מצגים ושיפויים – W&I Insurance

  ביטוח מצגים ושיפויים (Warranty & Indemnity) הינו כלי ביטוחי יעיל וייחודי שמטרתו לאפשר בצורה פשוטה ומהירה עריכת עסקאות מיזוג ורכישה. ביטוח זה מכסה את החשיפה בקשר עם נזק פיננסי הנגרם למבוטח עקב הסתמכות על מצג לא נכון.

  בעסקאות מיזוג או רכישה, נדרש המוכר למסור מצגים והתחייבויות המספקים תמונה משפטית מלאה ונאותה בנוגע לחברה או לנכס או לפעילות שברצונו למכור. במקרה בו נמסרה הצהרה שגויה או התחייבות שלא קוימה, הרוכש רשאי לתבוע את המוכר בגין הנזקים שנגרמו לו.

  פוליסת ביטוח מצגים ושיפויים מכסה הפסדים הנובעים מהפרת מצגים והצהרות על ידי המוכר בעסקת השקעה, מיזוג או רכישה. הפוליסה עשויה לכסות טעויות, מצגים שגויים והשמטות שנעשו בקשר עם מצגי המוכר, לרבות אלה הנוגעים לחבויות המס של המוכר, נכונות הדו"חות הכספיים והתאמתם לעקרונות חשבונאיים מקובלים ,(GAAP) מצב הנכסים המועברים, תיאור הנכסים הבלתי מוחשיים כגון קניין רוחני וכיוצא בזה.

  לידרים פועלת בשיתוף פעולה עם חברות הביטוח המובילות בעולם בתחום ביטוח מורכב זה ומציעה מגוון פתרונות המותאמים באופן פרטני לעסקאות מיזוגים ורכישות. בדרך כלל, פוליסה זו נתפרת בהתאם לצרכיו ומידותיו של המזמין ולתנאי ההסכם והתחייבויות הצדדים.

  לפוליסת ביטוח מצגים ושיפויים יש היכולת לייעל ולקצר את תהליך סגירת העסקה מאחר שפעמים רבות היא מספקת פתרון לחילוקי הדעות בעניין התחייבויות השיפוי של המוכר ומייתרת תהליכי משא ומתן בקשר למנגנוני הנאמנות ואף מאפשרת לוותר על הצורך בהפקדת סכומים משמעותיים מסכומי העסקה במסגרת נאמנות ארוכת שנים שרק לאחריה מועבר החלק הרלבנטי מהתמורה למוכר.

  שכיחות ביטוחי מצגים ושיפויים הולכת וגוברת ובעסקאות מסוימות עריכת הביטוח היא זו שאפשרה את ביצוע העסקה בפועל. לפוליסת ביטוח זו יש יתרונות רבים שיש לשקול ולבחון את התאמתם לאור המאפיינים הייחודיים של כל עסקה ועסקה.

  עסקאות בולטות: לידרים ערכה מספר פוליסות עבור עסקאות גדולות ומורכבות לרבות עסקאות בהן לא ניתן היה לחזור בתביעה למוכר (למעט במקרה של מירמה). על לקוחות לידרים בתחום נמנות מספר קרנות השקעה מהגדולות בישראל. לידרים הצליחה לכסות תביעות מורכבות בתחום, כולל תביעה בה שילם המבטח עשרות מיליוני שקלים.

   

  לידרים המתמחים בנושא:

  עודד חיימוב, דיויד גורדון, בקי כהן, אורן ורבר

  תחומי התמחות נוספים

  לכל תחומי התמחות
  מיתוג וקידום באינטרנט מיתוג וקידום באינטרנט