Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

לקבלת הצעה ומידע נוסף

השאירו פרטים

  יעוץ בהתקשרויות והסכמים בקשר לסעיפי אחריות וביטוח

  המחלקה המשפטית בלידרים מעניקה ללקוחות המשרד שירותי יעוץ בקשר עם סעיפי אחריות, שיפוי וביטוח בהסכמים והתקשרויות.

  שירותינו כולל עריכה וניסוח של סעיפי חבויות, שיפוי וביטוח בהסכמים ומכרזים, ניהול משא ומתן מול צדדים להסכם, התווית מדיניות ניהול הסיכונים של הלקוח בהתקשרויותיו העסקיות בין היתר על ידי ניסוח סעיפי מסגרת להתקשרויות שכיחות, זאת בתיאום עם היועצים המשפטיים של הלקוח והתאמת ההתחייבויות החוזיות של הלקוח למערך הביטוח שלו ולמאפייני השוק הספציפי בו הוא פועל.

  יעוץ בהתקשרויות לגבי סעיפי האחריות והשיפוי הינו כלי חשוב ביותר שמטרתו העיקרית הגבלת החשיפות האפשריות של הלקוח וכניסה תחת מטריות ביטוח של הצד השני להסכם. ככל שחשיפות אלה אינן מטופלות כראוי, הן עלולות להשפיע לרעה על מאזנו הפיננסי.

  ניסוח סעיפי הביטוח והאחריות הנכללים בהסכמים של החברה עם גורמים שונים כגון ספקים, לקוחות, בעלי קרקעות, יזמים, קבלנים, גופים מממנים, שותפים, יועצים ועוד. המחלקה המשפטית בלידרים כוללת מספר עורכי דין המתמחים בתחום זה מספר רב של שנים ומעניקים ללקוחות מניסיונם המקצועי  בכדי לשפר את ההגנות על עיסקו של הלקוח, עובדיו ומנהליו.   

   

  לידרים המתמחים בנושא:

  הילה מולכו, רן ורנר, אורן יאדגר, אידית נס

  תחומי התמחות נוספים

  לכל תחומי התמחות
  מיתוג וקידום באינטרנט מיתוג וקידום באינטרנט